Algemene voorwaarden

Definities

• RentNet Computerverhuur: de eenmanszaak RentNet, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 56371845, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en hierna verkort weergegeven als: RentNet.
• Wederpartij: diegene die als opdrachtgever, huurder, koper of in welke andere hoedanigheid dan ook handelt met RentNet.
• Schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede verstaan per e‐mail.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders en overeenkomsten waarbij RentNet als partij optreedt, voor zover deze geen betrekking hebben op verhuur in de ruimste zin van het woord, in welk laatste geval de algemene huurvoorwaarden toepassing vinden.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts verbindend voor zover schriftelijk tussen partijen overeengekomen en uitsluitend in die overeenkomst genoemde specifieke gevallen.
3. Toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk door RentNet van de hand gewezen en binden RentNet niet.
4. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een zodanige als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, als zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluitend. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop RentNet om andere redenen geen beroep kan doen.
5. RentNet is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden haar zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 2: Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen door RentNet zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het enkele uitbrengen van een aanbieding verplicht RentNet op geen enkele wijze tot het sluiten van een overeenkomst. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de acceptatie van de aanbieding RentNet heeft bereikt, tenzij RentNet haar aanbod onverwijld na ontvangst van die acceptatie herroept.
2. De bij een aanbieding behorende tekeningen, afbeeldingen, maten, gewichten en andere kenmerken gelden als een benadering waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
3. Alle door RentNet gedane aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen ingaande op de dag van uitbrenging daarvan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Overeenkomsten

1. Overeenkomsten, ook door tussenpersonen namens RentNet gesloten, komen eerst tot stand wanneer zij schriftelijk door RentNet aan de wederpartij zijn bevestigd.
2. Later gemaakte afspraken of wijzigingen binden RentNet eerst nadat deze schriftelijk door RentNet aan de wederpartij zijn bevestigd.
3. Indien de wederpartij een overeenkomst wenst te annuleren (voordat de werkzaamheden van RentNet zijn aangevangen), dan heeft RentNet naar vrije keuze het recht de wederpartij tot nakoming te verplichten dan wel de overeenkomst te annuleren. Annulering geeft RentNet aanspraak op een schadevergoeding groot 20% van de totale waarde van de overeenkomst, zulks onverminderd het recht van RentNet de gehele schade te verhalen.

Artikel 4: Prijzen

1. De door RentNet gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. RentNet is gerechtigd om deze prijzen tussentijds aan te passen aan eventuele wijzigingen in deze kostprijsbepalende factoren, ook als deze wijzigingen reeds bij het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien.
2. Ingeval een prijsverhoging van meer dan 10% van toepassing is, heeft de wederpartij het recht op ontbinding. Het recht op ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie die is verzonden na voormelde verhoging van de prijs.
3. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeenkomen.
4. Bij gebreke van een overeengekomen prijs hanteert RentNet een gebruikelijker wijs gehanteerde prijs of een billijke prijs.
5. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden RentNet niet, tenzij die in een volgende overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd.

Artikel 5: Levering

1. Door RentNet opgegeven tijdstippen van levering zijn slechts bedoeld als indicatie. Overschrijding van deze tijdstippen geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
2. RentNet is gerechtigd een order in geheel dan wel in gedeelten uit te leveren. In het laatste geval is RentNet gerechtigd betaling per deellevering te verlangen.
3. Niettegenstaande het bepaalde in artikelen 5.1 en 5.2 heeft de wederpartij het recht om levering te verlangen binnen een redelijke termijn, bij gebreke waarvan de wederpartij gerechtigd is de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde deel, mits de wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan.
4. Levering vindt plaats zodra de zaken het magazijn van RentNet hebben verlaten. Vanaf het moment dat de zaken het magazijn hebben verlaten, zijn zij voor risico van de wederpartij.

Artikel 6: Transport, aflevering en risico

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is RentNet gerechtigd de vervoerder van te leveren zaken aan te wijzen, ongeacht voor wiens rekening de kosten van vervoer zijn.
2. Tenzij anders is overeengekomen, worden de transportkosten aan de wederpartij in rekening gebracht.
3. Transporten worden afgeleverd aan de verharde weg op het afleveringsadres in Nederland.
4. Verzending van zaken geschiedt steeds voor risico van de wederpartij, ook indien franco verzending is overeengekomen.
5. Indien is overeengekomen dat aflevering van zaken aan wederpartij geschiedt ter plaatse waar RentNet haar bedrijf uitoefent, wordt levering geacht te hebben plaatsgevonden bij mededeling van RentNet aan wederpartij dat de zaken kunnen worden afgehaald.
6. Vanaf het tijdstip van levering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van wederpartij. Wederpartij is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de levering. Wederpartij is zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim, indien zij de te leveren zaken niet na het eerste verzoek van RentNet ophaalt of weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
7. Het aannemen van zaken van of namens RentNet door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
8. Wederpartij is gehouden zelf alle noodzakelijke, gebruikelijke en/of wenselijke verzekeringen met betrekking tot de te leveren c.q. geleverde zaken te sluiten, transportverzekeringen daaronder begrepen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden van hetgeen RentNet uit welke hoofde dan ook van de wederpartij heeft te vorderen, daaronder begrepen vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, inclusief vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten, blijft het geleverde eigendom van RentNet of de partij die eigenaar van die zaken is, zulks evenwel voor rekening en risico van de wederpartij.
2. Indien de wederpartij door RentNet aan haar geleverde doch niet reeds in eigendom overgegane zaken vervreemdt, draagt zij nu reeds de rechten over die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en zekerheden.
3. In geval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan de (mede‐)eigendom van de aldus ontstane nieuwe za(a)k(en) op RentNet over. De wederpartij treedt vanaf dan kosteloos op als houder en bewaarnemer van de betreffende zaak waarvan aan RentNet de (mede‐)eigendom toekomt.
4. RentNet is gerechtigd om het door haar geleverde wat nog haar eigendom is, terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is, surséance van betaling of wettelijke schuldsanering heeft aangevraagd dan wel ten hare laste faillissement is aangevraagd. De wederpartij zal daaraan haar volledige medewerking verlenen. De kosten van terugname komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 8: Reclame

1. De wederpartij zal met bekwame spoed na de levering en/of anderszins de prestatie van RentNet onderzoeken of RentNet de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden RentNet er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra haar het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het in dit lid bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving in ieder geval te doen binnen uiterlijk acht kalenderdagen na op‐ of aflevering.
2. De prestatie van RentNet geldt in elk geval als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
3. RentNet is in geval van non‐conformiteit steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, dan wel, naar keuze van RentNet, het verschil in waarde tussen een deugdelijke en de feitelijk geleverde prestatie te vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht op schadevergoeding. De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de wederpartij.
4. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
5. Retour‐goederen worden enkel geaccepteerd indien en eerst nadat door RentNet een RMA nummer is toegekend.
6. Reclames over zaken, verrichte werkzaamheden dan wel facturen geven de wederpartij nimmer het recht betaling op te schorten. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.
7. De factuur van RentNet geldt als correct, indien de wederpartij niet binnen uiterlijk acht kalenderdagen na de factuurdatum een schriftelijk protest bij RentNet heeft ingediend.
8. Indien de in dit artikel genoemde termijnen naar kennelijke maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zullen deze termijnen automatisch worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van RentNet voor de wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 9: Garantie

1. Garantieafspraken worden per afzonderlijke transactie tussen partijen gemaakt.
2. RentNet garandeert geleverde zaken en verrichte werkzaamheden (behoudens het bepaalde in artikel 9.3) gedurende de tussen partijen overeen te komen garantieperiode, in die zin dat RentNet zaken en/of werkzaamheden waaraan in deze periode een hinderlijk gebrek mocht ontstaan kosteloos zal herstellen of vervangen dan wel de prijs daarvan zal terugbetalen, zulks naar keuze van
RentNet en onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van deze algemene voorwaarden.
3. Op door RentNet geleverde zaken die zijn betrokken van derden dan wel op werkzaamheden die in opdracht van RentNet door derden zijn verricht wordt niet meer garantie gegeven dan door deze derden aan RentNet wordt gegeven, onverminderd met de wederpartij gemaakte garantieafspraken.
4. Indien RentNet ter voldoening aan haar garantieverplichting zaken vervangt ofwel de koopprijs terugbetaalt, worden de door RentNet retour ontvangen zaken weer eigendom van RentNet.
5. De garantieverplichtingen van RentNet vervallen onmiddellijk indien de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RentNet reparaties of veranderingen verricht of door een derde laat verrichten, dan wel indien de wederpartij niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst voldoet of de zaken niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn gebruikt.
6. De wederpartij heeft niet het recht betalingen op te schorten op grond dat RentNet haar garantieverplichtingen niet dan wel nog niet is nagekomen.
7. Als RentNet niet voldoende in de gelegenheid wordt gesteld om een voorkomende onvolkomenheid aan of in verband met de geleverde zaak te verhelpen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van wederpartij.

Artikel 10: Niet‐toerekenbare tekortkomingen

1. RentNet is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan haar kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch aan een oorzaak die krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de wederpartij.
2. Onder niet‐toerekenbare tekortkomingen wordt in ieder geval begrepen: extreme en/of ongeschikte weersomstandigheden, oorlog of oorlogsgevaar, besmetting of gevaar voor besmetting, ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van RentNet of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door RentNet of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij RentNet die is ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.
3. In geval van niet‐toerekenbare tekortkomingen is RentNet gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op vergoeding van haar schade.
4. RentNet is gerechtigd betaling te vorderen van zaken die reeds zijn geleverd of diensten die reeds zijn verricht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Onverminderd haar gehoudenheid uit de Wet, is RentNet nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik, niet‐werken dan wel ongeschiktheid van door RentNet geleverde zaken of verrichte diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 is de aansprakelijkheid van RentNet voor schade altijd beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken zaken of geleverde diensten.

Artikel 12: Zekerheidstelling

1. De wederpartij is verplicht om op eerste aanvraag zijdens RentNet zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan al de vorderingen van RentNet ineens opeisbaar worden, onverminderd de overige rechten van RentNet.

Artikel 13: Betaling

1. De facturen van RentNet dienen zonder korting of compensatie binnen de op de factuur vermelde termijn na factuurdatum te worden betaald, bij het overschrijden van welke termijn de wederpartij van rechtswege en zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, jegens RentNet in verzuim zal zijn. Indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt dan wel indien haar faillissement is aangevraagd of uitgesproken, zijn alle vorderingen van RentNet ineens opeisbaar.
2. Bij meerdere vorderingen van RentNet op wederpartij wordt een betaling door wederpartij eerst toegerekend aan de eventueel verschuldigde kosten, dan aan de rente en vervolgens aan de oudste vordering, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel wederpartij aanwijst.
3. Verrekening of opschorting door wederpartij, uit welken hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.
4. Indien binnen de bepaalde termijn geen betaling is ontvangen, zal de wederpartij een rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW. In dit geval zullen tevens alle kosten die RentNet moet maken om tot inning van hetgeen RentNet toekomt te geraken, voor rekening van de wederpartij komen, waaronder begrepen de volledige kosten van juridische bijstand in en buiten rechte alsmede de kosten die niet door de rechter ten laste van de wederpartij worden gebracht.
5. De wederpartij is aan RentNet aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd een bedrag gelijk aan 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,=, te vermeerderen met de omzetbelasting.

Artikel 14: Inschakeling derden

1. RentNet is gerechtigd bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen. De keuze van de door RentNet in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de wederpartij en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. RentNet is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van RentNet.
2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de wederpartij willen beperken, gaat RentNet ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de wederpartij de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de wederpartij te aanvaarden.

Artikel 15: Vrijwaring

Indien RentNet ter zake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor zij krachtens de overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door de wederpartij werd geleden, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij RentNet ter zake volledig vrijwaren en RentNet alles vergoeden wat RentNet aan deze derde dient te voldoen. De wederpartij is tevens verplicht RentNet te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege. Deze vrijwaringsverplichtingen van wederpartij gelden tevens voor de werknemers en andere betrokkenen bij RentNet.

Artikel 16: Einde overeenkomst

1. Indien de wederpartij haar verplichtingen jegens RentNet niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zij in staat van faillissement wordt verklaard, zij surséance van betaling of wettelijke schuldsanering aanvraagt, dan wel aan haar crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, alsmede bij beslaglegging op haar activa of een deel daarvan, dan wel als zij tot verkoop of liquidatie van haar bedrijf overgaat alsmede in geval van overlijden, onder curatele stelling of indien zij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over haar bedrijf, zaken of een deel ervan verliest, heeft RentNet het recht, zonder enige ingebrekestelling de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. RentNet is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de wederpartij te vorderen alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
2. In het geval de wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden, zal zij te allen tijde eerst RentNet schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen wederpartij nauwkeurig dient te omschrijven.

Artikel 17: Toepasselijk recht/geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen RentNet en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn.
2. Alle geschillen tussen RentNet en de wederpartij zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde gewone rechter te Amsterdam.
3. RentNet is onverminderd het bepaalde in lid 2 gerechtigd een geschil ter kennis te brengen van de
bevoegde rechter van de woon‐ of vestigingsplaats van de wederpartij.

RentNet is gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, en ingeschreven in het Handelsregister
onder nummer 56371845. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Amsterdam en zijn tevens geplaatst op de website van RentNet (www.RentNet.nl).